دراصطلاح سنگ سابی شخصی که عملیات وخدمات مربوط به کف سابی وسنگسابی ساختمان را انجام میدهد کفساب ویا ساب زن می نامند.لازم به ذکراست که هرفرد کفساب وساب زن به نسبت معیارهای مهمی اعم از:میزان دقت کاری سن وقدرت جسمانی ومقدارتجربه ووجدان کاری واهمیت وارزشی که برای کارفرما وکارخودقایل می شود ونیز تعهد ساب زن به کارفرما از سایرکفساب ها متمایز میگردد